ورود به سیستم سفارش پروژه
ثبت نام کلاس آنلاین نرم افزار آباکوس

مکانیک انفجار

انفجار پدیده ای انی است که در اثر ازادسازی مقداری زیادی انرژی همراه است. منشا واقعی این انرزی می تواند باورت، بخار متراکم در بویلر یا تحولات کنترل نشده اتمی باشد. اما در هر حال رهاسازی انرژی باید ناگهانی باشد و یک محیط پر انرژی در اطراف مبدا ایحاد آن بوجود اید ، این انرژی متمرکز شده به سرعت از راه های مختلف مانند موج انفجاری، پرتاب ترکش ها، تشعشع حرارتی یا یونیزاسیون پخش می گردد.

قدرت یک انفجار بر اساس مقداری انرژی که آزاد می کند بیان می شود بنابراین می توان آن را به طور مستقیم با واحد های انرژی مانند ژول بیان کرد.

برای مقایسه قدرت انفجاری مواد منفجره باید مبنای در نظر و استانداردهایی بنا نمود. یکی از مبناهای اساسی، انرژی ازاد شده در انفجار ماده منفجره TNT است. دلیل انتخاب این ماده درصد خلوص، راحتی در اندازه گیری و در دسترس بودن است. همچنی TNT از لحاظر کاربرد ایمن است علاوه بر این نظم کریستالی  قابل مشاهده در ریزساختار این ماده منفجره به وقوع پدیده انفجاری کامل همراه با تمام ویژیگی های مربوط منجر می شود.

لازم به ذکر است که از انفجار یک گرمTNT مقدار ۴۶۱۰  ژول یا ۱۱۰۰ کالری انرژی ایجاد می گردد.

قدرت انفجاری

قدرت انفجاری بر اساس میزان انرژی آزاد شده توسط ماده شیمایی منفجره خاص نسیبت به همان مقدار جرم از ماده منفجره TNT بیان می گردد این نسبت به صورت درصد بیان می شود. به عنوان مثال ماده منفجره PETN موج انفجاری با انرژی حدود ۱۵ درصد ماده TNT با جرم یکسان دارد.

گستره تهدیدات بالقوه و چالش هایی که امنیت و ایمنی را در یک سازه ساختمانی از دیدگاه پدافند غیرعامل به خطر می­اندازد الزام می­سازد که تحقیقات جامع و وسیعی در زمینه مقاوم سازی سازه ها انجام گیرد.

موج انفجار در اثر افزایش سریع فشار هوا از نقطه اتمسفری به فشار اوج انفجارحاصل می شودکه بدنبال آن یک کاهش سریع در فشار اتمسفری و سپس افزایش تدریجی درفشار اتمسفری بوجود می آید . بنابراین موج انفجار دارای دو فاز می باشد .ازدیاد سریع فشار که یک کاهش اتمسفری بدنبال دارد به نام فاز مثبت و یا فاز فشاری و کاهش فشار به حد اتمسفری فرعی که یک بازگشت به حالت اتمسفری بدنبال دارد بنام فاز منفی و یا فاز مکنده نامیده می شود.

مساحتی که زیر فاز مثبت منحنی فشار به زمان قرار دارد به نام ضربان مثبت انفجار و محدوده باقی مانده به نام ضربان منفی شناخته شده است.

افزایش سریع در فشار باعث بوجود آمدن فضائی در اطراف بمب انفجاری خواهد شد که درجلوی این محیط هوا دست نخورده ولی در پشت سر آن هوا تحت فشار شدیدی قرار خواهد گرفت که این منطقه بنام شوک جلوی موج انفجار نامیده می شود . چون انبساط باعث گرم ومنبسط شدن هوای اطراف می شود درنتیجه در هوا و مایعات قابل انتشار ، این امر موجب به وجود آمدن موج انفجار خواهد شد.

ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ

ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻭﺍﻛﻨﺸﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻮﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ  ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﻣﺎ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﻣﻮﺝ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ  ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﻮﺩ

ﻫﺮ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺝ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺗﻮﺳﻂ ۳ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺝ، ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻓﺸﺎﺭ  ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻭﺍﻡ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﺸﺄ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ، ﻣﻮﺝ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺝ ﺿﺮﺑﻪ ﻭ ﻣﻮﺝ ﻓﺸﺎﺭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﻧﺪ.

ﻣﻮﺝ ضربه

ﻣﻮﺝ ﺿﺮﺑﻪ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﻔﺠﺮﻩ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ، ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺔ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ، ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﺗﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺒﻨﺎﻱ  ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺎﺯ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ

ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻮﺝ، ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺎﭼﻴﺰﻱ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﺗﻤﺴﻔﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻓﺸﺎﺭ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﻌﻜﻮﺱ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﻳﺎ ﻣﻜﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻓﺎﺯ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ

ﻓﺸﺎﺭ ﻓﺎﺯ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺩﺭ  ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻱ ﺷﻮﺩ. ﺍﺛﺮ ﻓﺎﺯ ﻣﻨﻔﻲ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻮﺝ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ.

موج فشار

 

ﻣﻮﺝ ﻓﺸﺎﺭ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﻔﺠﺮﻩ ﮔﺎﺯﻱ ﻭ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﺗﺎ ﻓﺸﺎﺭ  ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺤﻴﻄﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻓﺎﺯ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻳﺎ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻲ ﺍﺳﺖ

انتشار موج انفجار

ﻓﺸﺎﺭ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺝ ﺿﺮﺑﻪ ﻳﺎ ﻣﻮﺝ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻮﺝ، ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻫﻮﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ(طبق شکل ‏۲‑۳ و شکل ‏۲‑۳).

ﺷﻜﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻮﺝ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ

ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻓﺎﺯ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﻓﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ

اثر نرخ کرنش

در بارگذاری ناشی از برخورد یا انفجار، مصالح سازه موجهای شک فشار بسیار شدیدی را در یک فاصله ی زمانی بسیار کوتاه تجربه میکنند. این نوع بارگذاری ها موسوم به بارگذاری های با نرخ کرنش های بسیار بالا هستند. پاسخ سازه به این فشار دینامیکی متفاوت از پاسخ سازه به همین مقدار فشار اما به صورت استاتیکی است. رفتار بتن با توجه به ویسکو-پلاستیک بودن آن وابسته به نرخ کرنش است که این ویژگی باید در مدل های دینامیکی بتن دیده شود. نرخ های کرنش بالا بر برخی خصوصیات مصالح شامل مقاومت فشاری و کششی، مدول الاستیسیته، شکل پذیری و نسبت پوآسون اثر می گذارد.

مقاومت، ظرفیت تغییرشکل و انرژی شکست پارامترهای مهمی برای توصیف پاسخ بتن هستند. برای بارگذاری- های دینامیکی این پارامترها مشابه بارگذاری استاتیکی نیستند. بارهای انفجاری معمولا نرخ کرنشهای بسیار بالا در محدوده  ایجاد می کنند. این نرخ کرنش بسیار بالا، خواص مکانیکی مصالح در سازه و مکانیزم های مورد انتظار را تغییر می دهد. شکل ۲  محدوده ی تقریبی نرخ کرنش ها را برای بارگذاریهای – متفاوت نشان می دهد. مشاهده می شود که نرخ کرنش برای خزش حدود ، نرخ کرنش استاتیکی معمولاً در محدوده ، برای زلزله حداکثر نرخ کرنش  است. اما فشار انفجار معمولا منجر به نرخ کرنشهایی در محدوده  می شود.

محدودهی تقریبی نرخ کرنشها برای بارگذاریهای مختلف

 

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺑﺎﺭ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﻱ

انفجار ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺧﺎﺭﺟﻲ (ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻩ)، ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ (ﺩﺍﺧﻞ ﺳﺎﺯﻩ) ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ، ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺯﻣﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺩﺭ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻫﻮﺍﻳﻲ، ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕFﻛﺮﻭﻱ ﺍﺳﺖ.

اﮔﺮ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﻴﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﮔﺮﺩﺩ، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻧﻴﻢ ﻛﺮﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ (ﻣﺜﻞ ﺯﻣﻴﻦ ﻟﺮﺯﻩ) ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻮﻙ ﺯﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺭﺥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ، ﻟﻴﻜﻦ ﺍﺛﺮ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻴﺴﺖ.

ﺩﺭ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺯﻣﻴﻦ، ﺍﻧﺮژﻱ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﺝ ﻓﺸﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﺮﺷﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ، ﺷﻮﻙ ﻫﺎﻱ ﺷﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﺷﺪﻳﺪﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺑﺎﺭﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ، ﺍﺛﺮ ﺗﺮﻛﺶ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻀﺎً ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﻣﺤﺒﻮﺱ ﻭ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺤﺒﻮﺱ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ شکل ‏۲‑۴ ﻭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ ﺑﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ جدول ‏۲‑۵ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﻧﻔﺠاری و تقسیم ﺑﻨﺪﻱ ﺑﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ

 

دسته بندی : اخبار
نویسنده : یوسف جعفرآقائی
تاریخ انتشار : 10 / 03 / 2020
بازدید :
لینک کوتاه : https://worldeducation.ir/?p=2998
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

مطالب مرتبط ...

مشاهده وبلاگ

پایان نامه من با آباکوس

مشاوره پایان نامه با نرم افزار آباکوس بسیاری از دوستان چند سال گذشته سوالات بسیاری جهت انتخاب پایان نامه با نرم افزار آباکوس از بنده داشته اند: سوالات اساسی در این ...

ادامه توضیحات

شمع ها در نرم افزار اباکوس

شمع ها امروزه با ارائه­ ی شیوه ­های نوین در علم آمار و کاربرد این روش­ها در علوم مهندسی، تحلیل­های احتمالی در کنار تحلیل­های قطعی محبوبیت یافته ­اند. اطمینان از ...

ادامه توضیحات

حلگرها در نرم افزار آباکوس

هر تحلیل نیازمند یک حلگر مناسب است، انتخاب حلگر مناسب گامی جهت تحلیل مناسب در مدل می باشد. حلگر ها در نرم افزار اباکوس به دو دسته اصلی standard یا implicit ...

ادامه توضیحات

دیدگاه کاربران ...

    لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
    جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
    دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

    دیدگاه خود را بیان کنید

0