تحولی عظیم در وب سایت رسمی دنیای آموزش و فروش محصولات جدید ...
0

نمودار های FLD

نمودارهاي حد شکل دهي (FLD) نموداری های جهت پیش بینی رفتار ماده از از جهت تغییر شکل  می باشد.نمودارد ههای حد شکل دهی FLD زمانی که که تنش های اصلی در جهت 1 و 2 و 3 ثابت باشند کاربرد دارد .

نمودار های خد شکل دهی FLD به عنوان معیاری جهت آسیب نیز تعریف می شوند، از این جهت این نمودارها یا به عنوان ورودی به نرم ازفزار یا به عنوان خروجی جهت تحلیل نهایی بهره برده  می شوند.

در صورتی که هدف خروجی گرفتن نمودار FLD باشد در ماژول پروپرتی نرم افزار آباکوس رفتار همسانگردی برای ماده تعریف می گردد.

در صورتی که خواص و رفتار مکانیکی در یک ماده وابسته به جهت باشد آن ماده را همسانگرد یا ایزوتروپ (isitropic) و در صورتی که وابسته به جهت نباشد ان ماده را غیر همسانگرد یا anisotropic گفته  میشود.

بنابر این ناهمسانگردی به تفاوت رفتار ماده در جهت های مختلف اطلاف می گردد.

یکی از معیارهای جهت تعریف رفتار ناهمسانگردی در مواد و نرم افزار آباکوس معیار Hill می باشد.

در این معیار نیاز است ضرایب ناهمسانگردی R0,R45,R90 که از تست کشش تک محوره بدست می ایند در نرم افزار اباکوس وارد شوند.

این ضرایب در مقالات معتبر موجود است.

از معیار های که در زمان تحلیل جهت برسی شکت در قطعه کابرد بسیار دارد معیار شکست دو شاخه ای شدن  می باشد.

در این میعار ابتدا با رسم کرنش ها بر حسب زمان یا کرنش ها در یک مسیر خاص و گرفتن مشتق دوم از نمودار حاصله پیک های مربوطه در نمودار را برسی کرده به شکست در قطعه تعبیر میکنیم.

در آرخر جهت رسم نمودار FLD ابتدا نمودارد های کرنش Max In-Plane Principle و Max In-Plane Principleدر یک نود خاص نمودارد های مورد نظر را ترکیب کرده و در نهایت با برازش این دو منحنی در برنامه نرم افطاری مانند اکسل میتوان نمودار V شکل FLD را رسم نمود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.