تحولی عظیم در وب سایت رسمی دنیای آموزش و فروش محصولات جدید ...
0
محتوای آموزش های در حال تولید
فاقد تصویر شاخص

ارور ها در نرم افزار آباکوس

The executable standard.exe aborted with system error code 1073741819. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist.  If there are no error messages and you cannot resolve the problem, please run the command ...