تحولی عظیم در وب سایت رسمی دنیای آموزش و فروش محصولات جدید ...
0
محتوای المان کوهسیو
فاقد تصویر شاخص

المان های کوهسیو

رفتار الاستیک چسب به صورت انقباضی (Traction) و رفتار غیرخطی آن به صورت قانون انقباض-جداسازی (Traction-Seperation Laws) و به روش آسیب تنشی Quad (Quads damage) تعریف میکنیم. جهت تعریف جدایش و بخش خرابی به نرم افزار، شامل رفتار آغاز خرابی ...