تحولی عظیم در وب سایت رسمی دنیای آموزش و فروش محصولات جدید ...
0
محتوای اویلری
فاقد تصویر شاخص

المان های اویلری و لاگرانژی

روند حل درروش لاگرانژی در روش حل لاگرانژی ،ماده در محدوده المان‌ها در حین تغییر شکل باقی می‌ماند.به زبان دیگر،مواد از محدوده المان‌ها خارج و یا به آن وارد نمی‌گردند.در لحظه اولیه،شرایط مرزی و یا نیروهای اندرکنشی بر المان،بروز رسانی ...