تحولی عظیم در وب سایت رسمی دنیای آموزش و فروش محصولات جدید ...
0
محتوای حلگر
فاقد تصویر شاخص

حلگرها در نرم افزار آباکوس

هر تحلیل نیازمند یک حلگر مناسب است، انتخاب حلگر مناسب گامی جهت تحلیل مناسب در مدل می باشد. حلگر ها در نرم افزار اباکوس به دو دسته اصلی standard یا implicit و explicit تقسیم بندی می شودند. بنابر این بسته ...