تحولی عظیم در وب سایت رسمی دنیای آموزش و فروش محصولات جدید ...
0
محتوای روش المان مجزا
فاقد تصویر شاخص

تکنیک های وریفای کردن مقالات

بسیاری از مواقع امکان کار آزمایشی برای ما وجود ندارد، لذا می بایست از پژوهش دیگر پژوهشگران در اقصی نقاط دنیا استفاده کنیم. اولین جهت وریفای کردم انتخاب نرم افزار است. گاهی اوقات ما نرم افزاری را بدون تحقیق انتخاب ...
فاقد تصویر شاخص

آموزش نرم افزار EDEM

یکی از روش عددی جهت محاسبه اندرکنش های موجود در مدل روش روش المان مجزا (Discrete Element Method) یا اختصاراً (DEM) می باشد. روش DEM ارتباط بسیار نزدیگی به روش دینامیک ملکولی Molcular Dynamic یا Md دارد. در روش DEM ما ...