تحولی عظیم در وب سایت رسمی دنیای آموزش و فروش محصولات جدید ...
0
محتوای مرگ و تولد المان
فاقد تصویر شاخص

جوشکاری در Abaqus

جوشکاری در نرم افزار آباکوس یکی از جذاب ترین مساعل تحلیلی در این نرم افزار می باشد. تعریف جوشکاری: به صورت کلی جوشکاری یکی از روش های ساخت و تولید قطعات است که منجر به اتصال قطعات می گردد. پارامترهای ...