تحولی عظیم در وب سایت رسمی دنیای آموزش و فروش محصولات جدید ...
0
محتوای نمودار FLD
فاقد تصویر شاخص

نمودار های FLD

نمودارهاي حد شکل دهي (FLD) نموداری های جهت پیش بینی رفتار ماده از از جهت تغییر شکل  می باشد.نمودارد ههای حد شکل دهی FLD زمانی که که تنش های اصلی در جهت 1 و 2 و 3 ثابت باشند کاربرد ...