تحولی عظیم در وب سایت رسمی دنیای آموزش و فروش محصولات جدید ...
0
محتوای نیروی پیچ در اباکوس
فاقد تصویر شاخص

نیروی پیچ در اباکوس

نیروی پیچ در نرم افزار ABAQUS به صورت یه نیروی پیش تنیده اعمال می شود. پیش تنیدگی و اعمال نیروی پیچ در همه مسائلی که که در آن ها پیچ وجود دارد مانند فلنج ها، اتصالات تیر و ستون ها ...