تحولی عظیم در وب سایت رسمی دنیای آموزش و فروش محصولات جدید ...
0
محتوای concrete
فاقد تصویر شاخص

شمع ها در نرم افزار آباکوس

شمع ها عضای باریک و بلندی هستند که باهرای فوقانی را بهاعماق بیشتری در خاک زیرین منتقل می کنند. شمعم ها عموما زمانی استفاده می شوند که شرایط خاک برای استفاده از پی های کم عمق مناسب نباشد.   اطمینان ...
فاقد تصویر شاخص

بتن در نرم افزار آباکوس

روابط تنش کرنش برای توصیف دقیق رفتار مصالح در پیشبینی مقاومت واقعی و تغییر شکل سازهها استفاده میشود. نمودار تغییرات تنش کرنش بتن شامل دو شاخه مستقل میباشد، قسمت فشاری و کششی. در شکل وضعیت شماتیک این نمودار در حالت ...