تحولی عظیم در وب سایت رسمی دنیای آموزش و فروش محصولات جدید ...
0
محتوای DEM
فاقد تصویر شاخص

آموزش نرم افزار EDEM

یکی از روش عددی جهت محاسبه اندرکنش های موجود در مدل روش روش المان مجزا (Discrete Element Method) یا اختصاراً (DEM) می باشد. روش DEM ارتباط بسیار نزدیگی به روش دینامیک ملکولی Molcular Dynamic یا Md دارد. در روش DEM ما ...