تحولی عظیم در وب سایت رسمی دنیای آموزش و فروش محصولات جدید ...
0
محتوای Dynamic implicit
فاقد تصویر شاخص

حلگرها در نرم افزار آباکوس

هر تحلیل نیازمند یک حلگر مناسب است، انتخاب حلگر مناسب گامی جهت تحلیل مناسب در مدل می باشد. حلگر ها در نرم افزار اباکوس به دو دسته اصلی standard یا implicit و explicit تقسیم بندی می شودند. بنابر این بسته ...