ورود به سیستم سفارش پروژه
مشاوره پروژه نرم افزاری

مقالات

مواد تابعی FGM

مواد FGM کامپوزیتی پیشرفته با زیرساختار ناهمگن می باشند که خواص مکانیکی آنها از قبیل مدول یانگ، ضریب انبساط حرارتی، ضریب هدایت حرارتی و ... به طور ملایم، پیوسته و ...

ادامه توضیحات
0