تحولی عظیم در وب سایت رسمی دنیای آموزش و فروش محصولات جدید ...
0
محتوای mass scaling
فاقد تصویر شاخص

تکنیک MASS SCALLING

زمان تحلیل برنامه برنامه نرم افزاری نه تنها در برنامه آباکوس بلکه در تمامی برنامه های  نرم افزاری همواره یکی از دغدغه های دانش پژوهان بوده است. کلی ترین راهایی که جهت کاهش این زمان پیشنهاد می شود عبارتند: بزرگ ...