تحولی عظیم در وب سایت رسمی دنیای آموزش و فروش محصولات جدید ...
0
محتوای orthotropic
فاقد تصویر شاخص

کامپوزیت ها در نرم افزار اباکوس

کامپوزیت ها موادی هستند ک از دو فاز مجزای ماتریس و تقویت کننده تشکلیل شده اند. این مواد در نرم افزار های متنوعی قابل تحلیل می باشد. با این حال دو نرم فزار اباکوس و انسیس در این رشته بسیار ...