تحولی عظیم در وب سایت رسمی دنیای آموزش و فروش محصولات جدید ...
0
محتوای PILE
فاقد تصویر شاخص

شمع ها در نرم افزار آباکوس

شمع ها عضای باریک و بلندی هستند که باهرای فوقانی را بهاعماق بیشتری در خاک زیرین منتقل می کنند. شمعم ها عموما زمانی استفاده می شوند که شرایط خاک برای استفاده از پی های کم عمق مناسب نباشد.   اطمینان ...