تحولی عظیم در وب سایت رسمی دنیای آموزش و فروش محصولات جدید ...
0
محتوای SUBROTIE
فاقد تصویر شاخص

معیار آسیب هاشین (Hashin Damge)

معیار آسیب هاشین (Hashin Damge) رفتار غیرخطی و خرابی در کامپوزیت های می باشد. در ورق های کامپوزیتی چهار نوع متفاوت از تخریب ها ممکن است به وقوع بپیوندد، که شامل ترک خوردن عرضی ماتریس در کشش و یا فشار، ...