تحولی عظیم در وب سایت رسمی دنیای آموزش و فروش محصولات جدید ...
0
محتوای vload
فاقد تصویر شاخص

بارگذاری متحرک

بارگذاری متحرک در یک سازه عموما به دو روش امکان پذیر است: روش اول پارتیش زدن و تکیه تکه کردن جسم و اعمال بار بر روی هر قسمت محاسن: ندارد معایب: زمان بر است پارتیشن زدن یک قطعه به این ...