تحولی عظیم در وب سایت رسمی دنیای آموزش و فروش محصولات جدید ...
0
محتوای water
فاقد تصویر شاخص

ماد منفجره

انفجار به شیوه های مختلفی در نرم افزار های المان محدود قابل مدل سازی است که در زیر به تشریح و نحوه مدل سازی آنها پرداخته میگردد. انفجار با استفاده از روش CONWEP در مساعل انفجار زیر آب و انفجار ...